Africaventura Logo Colour Flate

Neem contact op

Brandberg, Damaraland

Algemene voorwaarden

Africaventura

U kunt de volledige voorwaarden van Africaventura vinden in het PDF-document Algemene Voorwaarden. Klik hier om de PDF te downloaden
Korte samenvatting van onze algemene voorwaarden

De volledige voorwaarden van Africaventura vindt u in het pdf-document Algemene voorwaarden. In deze algemene voorwaarden zal Africaventura worden aangeduid als "Ventura".

Algemene voorwaarden | De belangrijkste punten

Inschrijving en bevestiging

Door zich in te schrijven voor een reis (boeking), doet de reiziger een bindend aanbod aan Ventura voor het uitvoeren van een pakketreiscontract voor de opgegeven personen. Het contract komt tot stand na ontvangst van de reisbevestiging (verklaring van aanvaarding) van Ventura. Bij of direct na de uitvoering van het contractstuurt Ventura de reiziger een reisbevestiging op een duurzaam medium.

Diensten

Ventura biedt twee reistarieven aan: CLASSIC en FLEXI. Elk van deze tarieven heeft specifieke boekings-, omboekings- en annuleringsvoorwaarden. Indien een reis slechts in één tarief beschikbaar is, zijn de aan dat tarief verbonden voorwaarden die van CLASSIC.

Het boeken van individuele vluchten in andere klassen naar en/of van de eindbestemming (d.w.z. vluchten die geen deel uitmaken van de standaard economy class voor een rondreis voor de heen- en terugreis) sluit automatisch de mogelijkheid uit om een reservering in het FLEXI-tarief te verwerken. In deze gevallen zal de reiziger alleen in het CLASSIC-tarief kunnen boeken.

Betaling

Na uitvoering van het contract is een aanbetaling van 20% van de boekingsprijs verschuldigd, mits het certificaat van insolventiedekking in tekstvorm aan de reiziger is toegezonden. Een aanbetaling van 30% van de boekingsprijs is vereist indien direct na bevestiging van de boeking het internationale vliegticket moet worden uitgegeven. Het resterende bedrag moet 31 dagen voor vertrek worden betaald, op voorwaarde dat de reis niet meer kan worden geannuleerd om de in punt 7.1 genoemde redenen en het bewijs van insolventiedekking in tekstvorm is toegestuurd.

De reiziger kan ervoor kiezen om de boekingsprijs per creditcard of bankoverschrijving te betalen.

Terugtrekking door de reiziger

Als de reiziger zich voor aanvang van de reis terugtrekt of de reis niet aanvangt, verliest Ventura de aanspraak op de reissom. In plaats daarvan kan Ventura een redelijke vergoeding aan de reiziger vragen. Dit geldt niet indien Ventura verantwoordelijk is voor de terugtrekking of indien er zich op de plaats van bestemming of in de onmiddellijke omgeving daarvan, onvermijdelijke, buitengewone omstandigheden voordoen die de uitvoering van de pakketreis of het vervoer van personen naar de plaats van bestemming aanzienlijk bemoeilijken. Omstandigheden zijn onvermijdelijk en buitengewoon indien zij buiten de macht liggen van de contractant die zich erop beroept en indien de gevolgen ervan niet hadden kunnen worden vermeden, zelfs indien alle redelijke voorzorgen waren genomen.

Ventura heeft het recht op schadevergoeding dat haar toekomt vastgelegd in de volgende annuleringstarieven. Bij de berekening wordt rekening gehouden met het tijdstip van de door de reiziger opgegeven annulering tot aan de contractueel overeengekomen aanvang van de reis, de verwachte besparing van kosten en de verwachte verwerving door een alternatief gebruik van de reisdiensten. De vergoeding zal als volgt worden berekend in functie van de datum van ontvangst van de annuleringsmelding door Ventura of de reisspecialist:

a) Algemene annuleringskosten (als percentage van de boekingsprijs):*

Voor boekingen in het CLASSIC-tarief:

 • tot 65 dagen voor vertrek 20%
 • van de 64e tot de 30e dag voor vertrek 25%
 • van de 29e tot de 15e dag voor vertrek 45%
 • van de 14e tot de 7e dag voor vertrek 60%
 • vanaf de 6e dag voor vertrek 80%
 • op de dag van vertrek en in geval van niet opdagen 90%

Voor boekingen in het FLEXI-tarief

 • tot 65 dagen voor vertrek 0%
 • van de 64e tot de 45e dag voor vertrek 10%
 • van de 44e tot en met de 30e dag voor vertrek 20%
 • vanaf 29 dagen voor vertrek zijn de annuleringskosten identiek aan die van het CLASSIC-tarief

b) Bijzondere annuleringskosten:

Voor boekingen waarbij direct na bevestiging van de boeking het internationale vliegticket moet worden uitgegeven, worden tot dag 30 voor vertrek altijd 30% annuleringskosten in rekening gebracht. Deze boekingen zijn alleen beschikbaar in het CLASSIC-tarief.

Voor speciale aanbiedingen/specials, individueel samengestelde pakketreizen en besloten groepsreizen kunnen speciale annuleringsvoorwaarden gelden, waarnaar in de betreffende dienstbeschrijving of reisbeschrijving/aanbieding en de reisbevestiging uitdrukkelijk wordt verwezen volgens art. 250 §§ 3, 6 EGBGB.

Ventura behoudt zich het recht voor om een hogere, specifiek berekende vergoeding te vorderen in plaats van de bovengenoemde annuleringsbedragen, indien Ventura kan aantonen dat aanzienlijk hogere kosten zijn gemaakt dan het geldende annuleringstarief.

Annulering wegens het niet bereiken van het minimale aantal deelnemers en opzegging door Ventura

Ventura kan zich alleen uit het contract terugtrekken wegens het niet bereiken van het minimale aantal deelnemers indien Ventura

a) het minimale aantal deelnemers vermeldt in de precontractuele informatie betreffende de geboekte pakketreis en de datum waarop de reiziger de verklaring uiterlijk moet hebben ontvangen vóór de contractueel overeengekomen aanvang van de reis, en

b) het minimale aantal deelnemers en de uiterste annuleringstermijn in de reisbevestiging vermeldt.

De annulering moet uiterlijk 32 dagen voor de aanvang van de reis aan de reiziger worden medegedeeld. Indien op een eerder tijdstip blijkt dat het minimale aantal deelnemers niet kan worden bereikt, dient Ventura onmiddellijk gebruik te maken van haar herroepingsrecht.

Indien de reis om deze reden niet doorgaat, moet Ventura de door de reiziger gedane betalingen direct, maar in ieder geval binnen 14 dagen na de verklaarde terugtrekking, terugbetalen.

Algemene voorwaarden

De volgende algemene voorwaarden, voor zover deze daadwerkelijk zijn overeengekomen, worden de inhoud van het pakketreiscontract dat wordt gesloten tussen de klant (d.w.z. de reiziger) en de touroperator Ventura TRAVEL GmbH (hierna aangeduid als Ventura) voor reizen van het merk Africaventura. De algemene voorwaarden zijn een aanvulling op de wettelijke bepalingen van §§ 651a et seq. van het Duits Burgerlijk Wetboek (BGB) en artikelen 250 en 252 van de invoeringswet op het Duits Burgerlijk Wetboek (EGBGB). Bij het boeken van een pakketreis is de contractpartner van de touroperator de reiziger. In deze context is het irrelevant of de reiziger de reis zelf zal doen of het contract heeft gesloten voor een andere reiziger.

Deze algemene voorwaarden zijn uitdrukkelijk niet van toepassing indien de reiziger geen pakketreis in de zin van §§ 651a e.v. van het Duitse Burgerlijk Wetboek (BGB) maar alleen individuele reisdiensten (bijv. alleen hotel, huurauto) bij Ventura boekt of indien Ventura uitdrukkelijk optreedt als reisagent voor een pakketreis van een andere reisorganisator of individuele reisdiensten (bijv. alleen vlucht) of bijbehorende reisdiensten overeenkomstig § 651w van het Duitse Burgerlijk Wetboek (BGB) en de reiziger hiervan vóór de boeking afzonderlijk in kennis stelt. In deze gevallen zijn de Algemene Reisvoorwaarden / Algemene Voorwaarden van de bemiddelde pakketreisorganisator of dienstverlener van toepassing, mits deze daadwerkelijk zijn opgenomen.

1. Uitvoering van het pakketreiscontract

1.1 Het volgende is van toepassing op alle boekingskanalen:

a) De basis van dit aanbod is de reisbeschrijving door Ventura in de voor het tijdstip van de reis geldige catalogus of brochure, op haar website, in reclame of op websites van derden, in een individuele aanbieding of ander medium van Ventura, tezamen met aanvullende informatie van Ventura voor de betreffende reis, voor zover deze op het moment van boeking voor de reiziger beschikbaar is.

b) De reiziger is verantwoordelijk voor alle contractuele verplichtingen van medereizigers waarvoor hij/zij de boeking heeft uitgevoerd, evenals die van hem-/haarzelf, voor zover hij/zij deze verplichting op zich heeft genomen door middel van een uitdrukkelijke en aparte verklaring.

c) Indien de inhoud van de reisbevestiging verschilt van die in de reisboeking, wordt deze reisbevestiging beschouwd als een nieuw aanbod waaraan Ventura is gebonden voor een periode van tien dagen. Het contract zal worden uitgevoerd op basis van dit nieuwe aanbod, op voorwaarde dat Ventura deze wijziging heeft vermeld en zijn precontractuele informatieplichten hieromtrent heeft vervuld en de reiziger aan Ventura binnen de bindende periode verklaart akkoord te zijn, hetzij uitdrukkelijk of onomstotelijk, door de boekingsprijs te betalen.

1.2 Voor een boeking die niet via elektronische handeling (d.w.z. bijv. per telefoon) is geboekt:

a) Door zich voor de reis in te schrijven (boeking), bevestigt de reiziger aan Ventura de bindende uitvoering van het pakketreiscontract voor de vermelde personen.

b) Het contract wordt uitgevoerd bij ontvangst van de reisbevestiging (verklaring van aanvaarding) van Ventura. Bij of direct na de uitvoering van het contract stuurt Ventura de reiziger een reisbevestiging op een duurzaam medium. Indien het contract wordt uitgevoerd terwijl de reiziger fysiek aanwezig is, heeft de reiziger het recht op een reisbevestiging in papieren vorm; hetzelfde is van toepassing indien het contract wordt uitgevoerd buiten het bedrijfsterrein.

1.3 Voor een boeking die wordt geboekt via de elektronische handel (bijv. op het internet), is het volgende van toepassing:

a) De procedure voor online boekingen wordt op de desbetreffende website uitgelegd aan de reiziger.

b) De reiziger krijgt een overeenkomstige correctie-optie voor het corrigeren van zijn/haar invoer of het verwijderen of resetten van het volledige boekingsformulier, waarvan het gebruik wordt uitgelegd.

c) De geboden talen van het contract voor het uitvoeren van de online boeking worden vermeld.

d) Voor zover de tekst van het contract wordt opgeslagen door Ventura, zal de reiziger daarvan op de hoogte worden gebracht, alsook van de mogelijkheid om de tekst van het contract op een later moment te ontvangen.

e) Door te klikken op de knop "Nu boeken", doet de reiziger een bindend aanbod aan Ventura om het reiscontract uit te voeren.

f) De reiziger krijgt onmiddellijk een bevestiging van zijn boeking (inschrijving voor de reis) in elektronische vorm (ontvangstbevestiging).

g) Het verzenden van de boeking (inschrijving voor de reis) door te klikken op de knop "Nu boeken" houdt niet in dat de reiziger aanspraak maakt op het uitvoeren van het pakketreiscontract met Ventura in overeenstemming met zijn/haar boeking (inschrijving voor de reis). Het pakketreiscontract wordt enkel uitgevoerd wanneer de reiziger van Ventura de reisbevestiging heeft ontvangen, en dit op een duurzaam medium.

h) Indien de boeking wordt bevestigd onmiddellijk nadat er is geklikt op de knop "Nu boeken" en de boekingsbevestiging direct wordt weergegeven op het scherm, wordt het pakketreiscontract van kracht zodra deze boekingsbevestiging wordt weergegeven, zonder dat daarvoor een onmiddellijke ontvangstmelding nodig is in overeenstemming met f) hierboven. In dit geval krijgt de reiziger de optie de boeking op te slaan op een duurzaam medium en de reisbevestiging te printen. De bindende aard van het pakketreiscontract hangt echter niet af van het feit of de reiziger deze opties gebruikt voor opslaan of printen.

1.4 Ventura zou erop willen wijzen dat boekingen van pakketreizen die op afstand zijn gedaan (bijv. telefonisch, via e-mail) niet kunnen worden ingetrokken in overeenstemming met §§ 312 para. 7, 312g para. 2 zin 1 nr. 9 BGB. Er bestaat echter een recht op terugtrekking als het contract voor de pakketreis tussen Ventura en de reiziger, die een consument is, is uitgevoerd buiten het bedrijfsterrein, tenzij de mondelinge onderhandelingen waarop de uitvoering van het contract is gebaseerd zijn uitgevoerd op voorafgaand verzoek van de consument.

2. Betaling

2.1 Na uitvoering van het contract zal een aanbetaling van 20% van de boekingsprijs verschuldigd zijn, mits het certificaat van risicodekking in tekstvorm aan de reiziger is toegezonden in overeenstemming met sectie 651r (4) zin 1 BGB, artikel 252 EGBGB.

Indien de in het desbetreffende aanbod inbegrepen vluchten of verblijfsdiensten onmiddellijk door de dienstverleners van Ventura moeten worden betaald of indien een vliegticket onmiddellijk na de bevestigde boeking moet worden uitgegeven, behoudt Ventura zich het recht voor een hogere aanbetaling van minimaal 30% van de boekingsprijs te verlangen. De reiziger wordt hiervan vóór de boeking op de door art. 250 § 3 EGBGB voorgeschreven wijze door Ventura op de hoogte gesteld en in de reisbevestiging op de door art. 250 § 6 EGBGB voorgeschreven wijze.

2.2 Het resterende bedrag moet 31 dagen voor vertrek worden betaald, op voorwaarde dat de reis niet meer kan worden geannuleerd om de in punt 7.1 genoemde redenen en het bewijs van risicodekking in tekstvorm is toegestuurd. Als een reis nog steeds kan worden geannuleerd om de redenen vermeld in clausule 7.1, moet het resterende bedrag voor deze reis enkel worden betaald op het moment waarop de reis niet langer kan worden geannuleerd door Ventura.

2.3 In het geval dat boekingen kort op voorhand worden gedaan, namelijk boekingen die zo kort voor de start van de reis worden gedaan dat de volledige boekingsprijs al moet worden betaald of Ventura de reis niet meer kan annuleren omdat het aantal deelnemers niet wordt bereikt, moet de volledige boekingsprijs worden betaald, onmiddellijk nadat het certificaat voor risicodekking in tekstvorm is verzonden.

2.4 Premies voor verzekeringen en andere kosten zoals individuele vluchten, evenals annulerings- en omboekingskosten moeten volledig worden betaald na de facturatie.

2.5 De reiziger kan ervoor kiezen om de prijs van de reis per creditcard of bankoverschrijving te betalen.

2.6 Indien de reiziger er niet in slaagt om de aanbetaling of de laatste betaling tegen de vervaldatum te doen, ondanks het feit dat hij of zij een certificaat voor risicodekking heeft gekregen, heeft Ventura het recht om zich terug te trekken uit het contract na een herinnering te hebben verstuurd met een deadline en de reiziger de annuleringskosten aan te rekenen die zijn vastgesteld in sectie 4.1 et seq. Dit geldt alleen niet indien er een wettelijk of contractueel retentierecht van de reiziger bestaat of indien Ventura niet bereid en in staat is om de contractuele diensten naar behoren te verlenen of niet heeft voldaan aan haar wettelijke verplichtingen tot informatieverstrekking.

3. Diensten, wijziging van diensten en prijswijziging na uitvoering van contract

3.1 Diensten

a) Ventura's verplichting tot uitvoering vloeit enkel voort uit de boekingsbevestiging in combinatie met de catalogus of brochure die geldig is op het moment van de reis, Ventura's website, een individueel aanbod of eender welk ander medium van Ventura, onderhevig aan alle informatie, opmerkingen of uitleg daarop, evenals de precontractuele informatie die relevant is voor de geboekte pakketreis in overeenstemming met Art. 250 § 3 EGBGB.

b) Werknemers van dienstverleners (bijv. luchtvaartmaatschappijen, hotels) evenals reisagenten zijn niet gemachtigd door Ventura om garanties of informatie te geven of om contracten te sluiten die verder reiken dan de reisbeschrijving, de boekingsbevestiging of de precontractuele informatie in overeenstemming met Art. 250 § 3 EGBGB van Ventura, er tegenstrijdige verklaringen over te doen of de bevestigde inhoud van het pakketreiscontract te wijzigen.

c) Ventura biedt twee reistarieven aan: CLASSIC en FLEXI. Elk van deze tarieven heeft specifieke boekings-, omboekings- en annuleringsvoorwaarden. In het geval een reis alleen in één tarief beschikbaar is, zullen de voorwaarden van dat tarief die van CLASSIC zijn.

d) Een privéreis mag enkel worden geboekt en uitgevoerd als alle deelnemers aan de reis die reis hebben geboekt in hetzelfde tarief; Ventura behoudt zich het recht voor om boekingsaanvragen voor privéreizen te weigeren als een of meer boekingen door deelnemers aan de reis in een ander tarief zijn gedaan.

e) Alle reizigers van dezelfde boeking moeten hetzelfde tarief hebben; Ventura zal boekingsaanvragen altijd apart verwerken als een of meer reizigers voor een reservering verschillende tarieven willen kiezen.

f) Het boeken van individuele vluchten in andere klassen naar en/of van de eindbestemming (d.w.z. vluchten die geen deel uitmaken van de standaard economy class voor een rondreis voor de heen- en terugreis) sluit automatisch de mogelijkheid uit om een reservering in het FLEXI-tarief te verwerken. In deze gevallen zal de reiziger alleen in het CLASSIC-tarief kunnen boeken.

3.2 Wijzigingen van diensten

a) Wijzigingen aan of afwijkingen van de inhoud van het pakketreiscontract voor individuele reisdiensten die noodzakelijk worden nadat het contract is uitgevoerd en die Ventura niet in kwade trouw heeft uitgevoerd, zijn enkel toegestaan indien de wijzigingen of afwijkingen niet significant zijn en niet van invloed zijn op de algehele aard van de geboekte pakketreis. Daarnaast moeten deze wijzigingen worden uitgelegd voor de start van de reis. Ventura moet de reiziger op de hoogte brengen van de wijziging op een duidelijke, verstaanbare en prominente manier en op een duurzaam medium.

b) In het geval van een significante wijziging van de essentiële kenmerken van een reisservice krachtens Art. 250 § 3 Nr. 1 EGBGB (Invoeringswet tot het Duits Burgerlijk Wetboek) of een afwijking van een speciale eis van de reiziger die deel is gaan uitmaken van het pakketreiscontract, heeft de reiziger, binnen een redelijke periode bepaald door Ventura, het recht om ● de vermelde wijziging van de reisservice of de afwijking ten opzichte van de speciale eis te aanvaarden of ● zich terug te trekken uit het contract zonder annuleringskosten of ● deel te nemer aan een vervangende pakketreis aangeboden door Ventura, indien van toepassing.

Indien de reiziger geen antwoord geeft aan Ventura of geen antwoord geeft binnen de redelijke vastgestelde termijn, wordt ervan uitgegaan dat de wijziging of afwijking aanvaard is. Ventura zal de reiziger daarvan op de hoogte brengen, evenals van de significante wijziging of afwijking van een specifieke eis, en dit onmiddellijk nadat het zich bewust is geworden van de reden van de wijziging, samen met een melding van de rechten van de reiziger en een deadline voor de uitleg, op een heldere, duidelijke en prominente manier en op een duurzaam medium.

c) Alle garantieclaims blijven onaangetast, voor zover de geleverde diensten gebrekkig zijn. Indien de vervangende pakketreis of de gewijzigde pakketreis niet ten minste dezelfde kwaliteit heeft als de oorspronkelijk verschuldigde pakketreis, moet de boekingsprijs worden verlaagd in overeenstemming met § 651m para. 1 BGB; indien Ventura lagere kosten maakt met eenzelfde kwaliteit, moet het verschil worden terugbetaald aan de reiziger in overeenstemming met § 651m para. 2 BGB.

3.3 Prijswijziging

a) Ventura behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de geadverteerde prijs bevestigd met de boeking indien de verhoging van de tour prijs rechtstreeks voortvloeit uit een stijging van de transportkosten als gevolg van een stijging van de kosten van brandstof of andere energiebronnen of een stijging van de kosten zoals haven- en luchthavenbelastingen, entreegelden of luchtvaart veiligheidskosten, alsmede belastingverhogingen op geboekte diensten, toeristenbelastingen of parkgelden.

(aa) Indien de transportkosten stijgen op het moment dat het reiscontract wordt uitgevoerd, in het bijzonder brandstofkosten, dan kan Ventura de boekingsprijs verhogen in overeenstemming met de volgende berekening:

In geval van een verhoging van de prijs van de passagiersstoel, mag Ventura het bedrag van de verhoging aan de passagier doorberekenen. In andere gevallen zullen de extra transportkosten die worden aangerekend door het transportbedrijf worden gedeeld door het aantal passagiersstoelen in het overeengekomen transportmiddel. Ventura kan het resulterende prijsverhoging voor de afzonderlijke passagiersstoel aanrekenen aan de passagier.

(bb) Indien de heffingen of belastingen die bestaan op het moment dat het reiscontract wordt uitgevoerd (in het bijzonder toeristbelastingen, haven- of luchthavenheffingen, toeslagen voor nationale parken) hoger worden voor Ventura, kan de boekingsprijs worden verhoogd met het overeenkomstige bedrag.

(cc) Indien de boekingsprijs wordt verhoogd door een wijziging van de wisselkoers, moet Ventura de reiziger melden welke wisselkoers Ventura oorspronkelijk gebruikte voor de reisbeschrijving en op welk moment, aangezien het moment waarop de wisselkoers gewijzigd is na de datum van de uitvoering van het contract is.

b) Een stijging van de boekingsprijs is alleen toegestaan als de omstandigheden die de stijging hebben veroorzaakt nog niet waren opgetreden voor de uitvoering van het contract en niet konden worden voorspeld op het moment dat het contract werd uitgevoerd. Een prijswijziging toegepast door Ventura is enkel toegestaan indien Ventura de reiziger op een duidelijke en goed te begrijpen manier informeert over de prijsverhoging en de redenen daarvoor, en dit op een duurzaam medium, en als Ventura de reiziger ook informeert over de berekening van de prijsverhoging en dit niet later dan 21 dagen voor de start van de reis; Ventura mag de prijs enkel verhogen met 8 procent.

c) De reiziger heeft het recht om van Ventura een prijsverlaging van maximaal 8 procent te vragen om dezelfde redenen die Ventura recht zouden geven op een prijsverhoging en de wijzigingen leiden tot lagere kosten voor Ventura. Indien de reiziger meer heeft betaald dan het hierna verschuldigde bedrag, dient het teveel betaalde bedrag door Ventura te worden terugbetaald. Ventura mag de daadwerkelijk door Ventura gemaakte administratiekosten in mindering brengen op het extra te vergoeden bedrag. Op verzoek dient Ventura aan de reiziger een bewijs te overleggen van het bedrag aan gemaakte administratiekosten.

d) Indien de prijsverhoging meer dan 8 procent van de boekingsprijs bedraagt, kan Ventura de prijs niet eenzijdig verhogen. In dit geval heeft de reiziger het recht om binnen een redelijke door Ventura vastgestelde termijn de prijsverhoging te aanvaarden of zich terug te trekken uit het contract, zich terug te trekken uit het contract zonder annuleringskosten of deel te nemen aan een vervangende pakketreis aangeboden door Ventura, indien van toepassing.

Indien de reiziger geen antwoord geeft aan Ventura of geen antwoord geeft binnen de redelijke vastgestelde termijn, wordt de prijsverhoging als aanvaard beschouwd. Ventura zal de reiziger daarvan op de hoogte brengen op een duidelijke, verstaanbare en prominente manier en op een duurzaam medium, onmiddellijk nadat het zich bewust is geworden van de reden van de prijsverhoging, samen met de melding van de rechten van de passagier en de deadline voor de uitleg. Het aanbod om de prijs te verhogen mag niet later dan 21 dagen voor de start van de reis aan de passagier worden doorgegeven; Ventura heeft niet het recht op een latere datum om een prijsverhoging te vragen.

d) Indien de vervangende pakketreis niet ten minste dezelfde kwaliteit heeft als de oorspronkelijke pakketreis, moet de boekingsprijs worden verlaagd in overeenstemming met § 651m Para. 1 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek); Indien Ventura lagere kosten heeft met dezelfde kwaliteit, moet het verschil aan de passagier worden terugbetaald in overeenstemming met § 651m Para. 2 BGB.

4. Annulering door de reiziger voor de start van de reis, overdracht van het contract (vervangende persoon)

4.1 De reiziger kan zich voor de start van de reis op elk moment terugtrekken uit de pakketreis. De terugtrekking moet worden gemeld aan Ventura via de contactgegevens aan het einde van de algemene voorwaarden. Indien de reis werd geboekt via een reisagent, kan de terugtrekking ook worden gemeld aan die agent. De reiziger wordt aangeraden de terugtrekking te melden op een duurzaam medium.

4.2 Als de reiziger zich voor aanvang van de reis terugtrekt of de reis niet aanvangt, verliest Ventura de aanspraak op de reissom. In plaats daarvan kan Ventura een redelijke vergoeding aan de reiziger vragen. Dit is niet van toepassing indien Ventura verantwoordelijk is voor de terugtrekking of indien onvermijdelijke, buitengewone omstandigheden zich voordoen op de bestemming of in de onmiddellijke omgeving ervan, wat de uitvoering van de pakketreis of het transport van personen naar de bestemming aanzienlijk kan bemoeilijken; omstandigheden zijn onvermijdelijk en buitengewoon indien ze buiten de controle van de contracterende partij zijn die ze veroorzaakt en de gevolgen ervan niet konden worden vermeden, zelfs indien alle nodige voorzorgen zijn genomen.

4.3 Ventura heeft het recht op schadevergoeding dat haar toekomt vastgelegd in de volgende annuleringstarieven. Bij de berekening wordt rekening gehouden met het tijdstip van de door de reiziger opgegeven annulering tot de contractueel overeengekomen aanvang van de reis, de verwachte besparing van kosten en de verwachte verwerving door een alternatief gebruik van de reisdiensten. De compensatie zal als volgt worden berekend op basis van de ontvangstdatum van de kennisgeving van de annulering door Ventura of de agent:

a) Algemene annuleringskosten (als een percentage van de boekingsprijs):

Voor boekingen in het CLASSIC-tarief:

 • tot 65 dagen voor vertrek 20%
 • van de 64e tot de 30e dag voor vertrek 25%
 • van de 29e tot de 15e dag voor vertrek 45%
 • van de 14e tot de 7e dag voor vertrek 60%
 • vanaf de 6e dag voor vertrek 80%
 • op de dag van vertrek en in geval van niet opdagen 90%

Voor boekingen in het FLEXI-tarief

 • tot 65 dagen voor vertrek 0%
 • van de 64e tot de 45e dag voor vertrek 10%
 • van de 44e tot en met de 30e dag voor vertrek 20%
 • vanaf 29 dagen voor vertrek zijn de annuleringskosten identiek aan die van het CLASSIC-tarief

b) Speciale annuleringskosten:

Voor boekingen waarbij direct na bevestiging van de boeking het internationale vliegticket moet worden uitgegeven, worden tot dag 30 voor vertrek altijd 30% annuleringskosten in rekening gebracht. Deze boekingen zijn alleen beschikbaar in het CLASSIC-tarief.

Speciale aanbiedingen/specials, individueel samengestelde pakketreizen en privé groepsreizen kunnen onderhevig zijn aan speciale annuleringsvoorwaarden, waarnaar uitdrukkelijk verwezen wordt in de overeenkomstige servicebeschrijving of reisbeschrijving/-aanbod en de reisbevestiging, in overeenstemming met Art. 250 §§ 3, 6 EGBGB.

4.4 In alle gevallen staat het de reiziger vrij om aan Ventura te bewijzen dat Ventura enkel het recht heeft om een aanzienlijk lagere redelijke compensatie te vragen als gevolg van de terugtrekking.

4.5 Ventura behoudt zich het recht voor om een hogere, specifiek berekende vergoeding te vorderen in plaats van de bovengenoemde forfaitaire annuleringsbedragen, indien Ventura kan aantonen dat aanzienlijk hogere kosten zijn gemaakt dan het geldende forfaitaire annuleringstarief. In dit geval is Ventura verplicht de gevraagde compensatie specifiek te kwantificeren, waarbij rekening wordt gehouden met de uitgespaarde kosten en de inkomsten door ander gebruik van zijn reisdiensten in mindering te brengen en om dit te verantwoorden op verzoek van de reiziger.

4.6 Ventura beveelt nadrukkelijk aan een reisannuleringsverzekering inclusief pandemiedekking af te sluiten. Een reisannuleringsverzekering maakt geen deel uit van de pakketreisovereenkomst en kan in het algemeen niet worden terugbetaald in geval van annulering van de reisovereenkomst; hetzelfde geldt voor het gedeelte van de reisannuleringsverzekering dat in een verzekeringspakket is opgenomen.

4.7 Indien Ventura verplicht is om de boekingsprijs terug te betalen ten gevolge van een annulering, moet de terugbetaling onmiddellijk plaatsvinden, maar in elk geval binnen 14 dagen na de annulering.

4.8 Het wettelijke recht van de reiziger om het contract over te dragen aan een andere reiziger (vastleggen van een vervangende deelnemer) op een duurzaam medium in overeenstemming met § 651e BGB (Duits Burgerlijk Wetboek) blijft ongewijzigd door de bovenstaande bepalingen, op voorwaarde dat deze melding niet later dan zeven dagen voor het begin van de reis wordt ontvangen door Ventura. In alle andere opzichten zijn de plaatsvervangende deelnemer en de reiziger hoofdelijk aansprakelijk tegenover Ventura voor de reissom en de redelijke en werkelijke extra kosten die de plaatsvervangende deelnemer maakt.

5. Omboeking door de reiziger voor de start van de reis

5.1 De reiziger heeft geen wettelijke aanspraak op een wijziging in de reisgegevens, de reisbestemming, de vertrekplaats, de accommodatie of de transportmethode (omboeken). Dit geldt natuurlijk niet wanneer een omboeking noodzakelijk is door de onvolledige of incorrecte precontractuele informatie in overeenstemming met Art. 250 § 3 EGBGB; een dergelijke omboeking is gratis voor de reiziger.

5.2 Indien Ventura op verzoek van de reiziger een omboeking uitvoert in overeenstemming met punt 5.1, zullen omboekingskosten verschuldigd zijn tot de 30te dag voor vertrek. Deze kosten moeten door de reiziger worden betaald naast elke nieuwe boekingsprijs voor de omgeboekte dienst; de reiziger zal voor een nieuwe boeking op de hoogte worden gebracht van elke nieuwe boekingsprijs ten gevolge van de omboeking.

5.3 Omboekingskosten in overeenstemming met punt 5.2 zijn als volgt:

a) Voor boekingen in het CLASSIC-tarief

 • 75 euro per persoon, tot 65 dagen voor vertrek.
 • 100 euro per persoon, van 64 tot 30 dagen voor vertrek.
 • Omboekingskosten van de luchtvaartmaatschappijen (mits er vluchten bij de boeking zijn inbegrepen en afhankelijk van het geselecteerde vluchttarief) en alle overige kosten die Ventura worden aangerekend door hun dienstverlener zullen altijd extra aan de klant worden doorberekend.
 • Voor boekingen waarbij direct na bevestiging van de boeking het internationale vliegticket moet worden uitgegeven, worden altijd omboekkosten van € 200,- per persoon in rekening gebracht, vermeerderd met eventuele aanvullende kosten aan de hand van het vliegtarief; deze voorwaarden en tarieven zijn van toepassing ongeacht het tijdstip waarop de omboeking is aangevraagd en verwerkt.
 • Elke omboeking in het CLASSIC-tarief zal altijd naar een andere datum of bestemming zijn in het CLASSIC-tarief; een omboeking naar een ander tarief is niet toegestaan.

b) Voor boekingen in het FLEXI-tarief

 • Eenmalig kosteloos omboeken tot 65 dagen voor vertrek, of het equivalent van het FLEXI-tarief van 64 tot 30 dagen voor vertrek.
 • Een toeslag van 100 euro per persoon als onderdeel van een omboeking waarbij wijzigingen aan vluchten nodig zijn van 44 tot 30 dagen voor vertrek.
 • Voor elke extra omboeking tot 30 dagen vóór vertrek gelden dezelfde voorwaarden als voor een omboeking tegen het CLASSIC-tarief.
 • Door de eenmalige omboeking in de FLEXI-zorg vervalt altijd het recht op annulering volgens de voorwaarden van het FLEXI-tarief; elke annulering na deze eenmalige omboeking is onderworpen aan de voorwaarden van het CLASSIC-tarief.
 • Elke omboeking in het FLEXI-tarief vindt altijd plaats naar een andere datum of bestemming in het FLEXI-tarief; een omboeking naar een ander tarief is niet toegestaan.

5.4 Omboekingsverzoeken vanaf 29 dagen voor de start van de reis kunnen enkel worden gedaan als ze kunnen worden uitgevoerd na terugtrekking uit het reiscontract in overeenstemming met clausule 4.3 onder de daarin van toepassing zijnde voorwaarden en na zich tegelijk opnieuw te hebben ingeschreven.

6. Niet-gebruikte diensten

Indien de reiziger geen gebruik maakt van individuele reisdiensten die Ventura naar behoren heeft aangeboden om redenen waarvoor de reiziger verantwoordelijk is, heeft de reiziger geen recht op evenredige restitutie van de reissom. Hetzelfde geldt indien van een dienst geen gebruik kan worden gemaakt omdat de reiziger niet aan bepaalde eisen voldoet (b.v. gezondheidsvereisten), hoewel Ventura in dit verband aan haar precontractuele informatieverplichtingen heeft voldaan. Ventura zal proberen van de dienstverleners een vergoeding te krijgen voor de bespaarde kosten. Deze verplichting is niet van toepassing indien de prestaties volstrekt onbeduidend zijn of indien wettelijke of officiële voorschriften zich tegen terugbetaling verzetten. Ventura raadt u aan een reisannuleringsverzekering af te sluiten.

7. Terugtrekking door het niet bereiken van het minimale aantal deelnemers en beëindiging door Ventura

7.1 Ventura kan zich enkel terugtrekken uit het pakketreiscontract indien het er niet in slaagt een minimaal aantal deelnemers te bereiken indien Ventura

a) het minimale aantal deelnemers vermeldt in de precontractuele informatie betreffende de geboekte pakketreis en de datum waarop de reiziger de verklaring uiterlijk moet hebben ontvangen vóór de contractueel overeengekomen aanvang van de reis, en

b) het het minimale aantal deelnemers en de uiterste annuleringstermijn in de reisbevestiging vermeldt.

De annulering moet uiterlijk 32 dagen voor de aanvang van de reis aan de reiziger worden meedegedeeld. Indien op een eerder tijdstip blijkt dat het minimale aantal deelnemers niet kan worden bereikt, dient Ventura onmiddellijk gebruik te maken van haar herroepingsrecht.

Indien de reis om deze reden niet doorgaat, moet Ventura de door de reiziger gedane betalingen direct, maar in ieder geval binnen 14 dagen na de verklaarde terugtrekking, terugbetalen.

7.2 Ventura kan de overeenkomst tot pakketreis zonder opzeggingstermijn beëindigen indien de reiziger ondanks een waarschuwing van Ventura de uitvoering van de reis blijft verstoren of indien de reiziger de overeenkomst zodanig schendt dat onmiddellijke beëindiging van de overeenkomst gerechtvaardigd is; dit geldt niet indien de schending van de overeenkomst het gevolg is van schending van precontractuele informatieverplichtingen. Indien voor een pakketreis volgens de reisbeschrijving aan bijzondere eisen moet worden voldaan door de reiziger (bijv. gezondheidsvoorschriften), vormt het niet voldoen aan deze eisen een contractbreuk. Indien Ventura het contract annuleert, behoudt Ventura het recht op de tour prijs, maar moet zij rekening houden met de waarde van de bespaarde uitgaven en met de voordelen die Ventura verkrijgt door de ongebruikte diensten voor andere doeleinden te gebruiken, met inbegrip van de bedragen die Ventura van haar dienstverleners heeft ontvangen.

8. Plichten van de reiziger om mee te werken

8.1 Reisdocumenten

De reiziger moet Ventura of de reisagent bij wie hij de pakketreis heeft geboekt, op de hoogte stellen als hij ondanks volledige betaling van de reissom niet binnen de door Ventura gestelde termijn de vereiste reisbescheiden (bijv. e-ticketbonnen, hotelvouchers) heeft ontvangen.

8.2 Melding van defecten

Ventura is verplicht om het reispakket zonder gebreken aan de reiziger te bezorgen. Als dit niet het geval is, is de reiziger verplicht om Ventura onmiddellijk van elk gebrek tijdens de reis op de hoogte te brengen. Hiervoor moet de reiziger onmiddellijk Ventura's vertegenwoordiger ter plaatse van het gebrek op de hoogte brengen. Indien er ter plaatse geen vertegenwoordiger van Ventura aanwezig is en dat contractueel niet vereist is, moet de reiziger Ventura op de hoogte brengen van de gebreken die zich hebben voorgedaan. De contactgegevens van een lokale Ventura-vertegenwoordiger en de manier waarop deze kan bereikt worden, evenals de contactgegevens van Ventura voor het melden van gebreken tijdens de reis, staan in de reisbevestiging. De reiziger heeft ook de optie om zijn kennisgeving van gebreken te verzenden naar de reisagent bij wie hij de pakketreis geboekt heeft.

Ventura's vertegenwoordiger heeft de opdracht om een corrigerende maatregel te treffen, voor zover dat mogelijk is. De vertegenwoordiger is echter niet bevoegd om vorderingen te erkennen.

Indien Ventura niet in staat was om een oplossing te bieden ten gevolge van een verwijtbare nalatigheid om het gebrek te melden, kan de reiziger geen vorderingen doen gelden voor een prijsverlaging in overeenstemming met § 651m BGB (Duits Burgerlijk Wetboek) of vorderingen voor schade in overeenstemming met § 651n BGB (Duits Burgerlijk Wetboek).

8.3 Een deadline bepalen voor de beëindiging

Indien de reiziger wenst het pakketreiscontract te beëindigen door een significant gebrek tijdens de reis van het type omschreven in § 651i BGB in overeenstemming met § 651l BGB, moet de reiziger eerst een redelijke deadline voor Ventura bepalen voor een corrigerende actie. Dit is niet van toepassing indien Ventura weigert een oplossing te bieden of als er een onmiddellijke oplossing nodig is.

8.4 Vertraagde en beschadigde bagage

a) Indien vluchten direct worden geboekt bij Ventura, in overeenstemming met de luchtverkeersregels, moet de passagier de verantwoordelijke luchtvaartmaatschappij ter plaatse onmiddellijk op de hoogte brengen van schade aan zijn of haar bagage of van verloren of vertraagde bagage tijdens de vlucht door kennisgeving van een vordering (Property Irregularity Report, PIR.) en als bewijs een bevestiging in tekstvorm krijgen. Zowel de luchtvaartmaatschappijen als Ventura, indien de vlucht via Ventura is geboekt, zullen op grond van internationale overeenkomsten restitutie weigeren indien het claimformulier niet is ingevuld. De claim moet binnen 7 dagen worden ingediend in geval van beschadigde bagage en binnen 21 dagen in geval van vertraagde bagage.

b) Bovendien moet Ventura onmiddellijk in kennis worden gesteld van elke beschadiging, verlies of vertraging van bagage volgens punt 8.2, indien de vlucht deel uitmaakt van de bij Ventura geboekte pakketreis. Kennisgeving aan Ventura ontslaat de passagier niet van de verplichting om de schade tijdig te melden aan de verantwoordelijke luchtvaartmaatschappij, overeenkomstig letter a).

9. Beperking van aansprakelijkheid

9.1 Ventura's contractuele aansprakelijkheid voor schade die geen schade is aan leven, lichaam of gezondheid is beperkt tot drie keer de prijs van de reis, voor zover de schade niet opzettelijk is veroorzaakt. Indien er internationale contracten of wettelijke regelgevingen op basis van zulke contracten van toepassing zijn op een reisservice, volgens welke er enkel een schadevordering tegenover de dienstverlener kan zijn of kan worden ingediend in bepaalde omstandigheden of met bepaalde restricties of indien dit is uitgesloten in bepaalde omstandigheden, kan Ventura daar ook naar verwijzen tegenover de reiziger. Indien er verdere vorderingen voortvloeien uit internationale overeenkomsten of wettelijke regelgevingen op basis hiervan, dan blijven ze onaangetast door de beperking van aansprakelijkheid.

9.2 Ventura is niet aansprakelijk voor verstoring van de dienstverlening, persoonlijk letsel of materiële schade in verband met diensten die slechts als diensten van derden worden geregeld (bijv. excursies, sportevenementen), indien deze diensten in de reisbrochure en de boekingsbevestiging uitdrukkelijk als diensten van derden worden aangemerkt, onder vermelding van de identiteit en het adres van de geregelde contractpartner, op zodanige wijze dat voor de reiziger zichtbaar is dat deze geen deel uitmaken van Ventura's pakketreis. Ventura is echter aansprakelijk voor deze diensten indien en voor zover de door de reiziger geleden schade is veroorzaakt door schending door Ventura van haar informatie-, uitleg- of organisatieplicht.

9.3 Ventura is niet aansprakelijk voor diensten die door de reiziger worden gebruikt als deel van de pakketreis en niet zijn geregeld of georganiseerd door Ventura of haar lokale vertegenwoordigers, maar bijvoorbeeld door het hotel of andere personen of bedrijven en op hun eigen verantwoordelijkheid.

9.4 Indien de vlucht is geboekt via Ventura, zal Ventura de vliegtickets uitgeven volgens de gegevens en namen die de reiziger op het moment van boeking heeft opgegeven, ongeacht het boekingskanaal (zoals internet of telefonisch). Ventura gaat ervan uit dat alle gegevens en namen die op het moment van boeking worden opgegeven correct zijn en volledig overeenkomen met de namen van de reiziger zoals vermeld in het paspoort van de reiziger.

a) Het is altijd de verantwoordelijkheid van de reiziger om de officiële namen uit het paspoort op te geven, bij ontvangst van de boekingsbevestiging te controleren of alle gegevens en namen volledig overeenkomen met de namen in het paspoort en Ventura zo snel mogelijk op de hoogte te stellen als de namen in het paspoort en de namen op het uitgegeven vliegticket niet overeen komen.

b) Als iemand boekt namens andere reizigers in dezelfde boeking, is het de verantwoordelijkheid van de reiziger om te zorgen dat alle reizigers in de boeking voldoen aan bovenstaand punt 9.4.a.

c) Ventura is niet aansprakelijk voor problemen (zoals instapweigering) of extra kosten (zoals kosten voor een nieuw ticket) die ontstaan als de reiziger niet voldoet aan bovenstaande punten 9.4.a en 9.4.b. Alle eventuele extra kosten in dergelijke gevallen worden in rekening gebracht aan en moeten worden betaald door de reiziger.

10. Indienen van vorderingen, beslechting van consumentengeschillen

10.1 Vorderingen in overeenstemming met §§ 651i Para. 3 Nr. 2, 4-7 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek) moeten door de passagier worden ingediend tegenover Ventura. De reiziger kan ook vorderingen indienen via de agent waarmee hij/zij de pakketreis heeft geboekt. Er wordt aangeraden de vorderingen op een duurzaam medium in te dienen.

10.2 Voor de aanspraken van de reiziger door de reisovereenkomst geldt een verjaringstermijn van twee jaar; de verjaringstermijn begint te lopen op de dag waarop de pakketreis volgens de overeenkomst zou eindigen.

10.3 In overeenstemming met § 36 VSBG (Wet inzake beslechting consumentengeschillen) vermeldt Ventura dat Ventura niet deelneemt aan geschillenbeslechtingsprocedures voor een arbitragecommissie voor consumentenzaken en daar wettelijk niet toe verplicht is. Als er een wettelijke verplichting om deel te nemen aan een dergelijke geschillenbeslechtingsprocedure voortvloeit na het printen of als Ventura vrijwillig deelneemt aan een dergelijke procedure, dan zal Ventura de reiziger daarvan op een duurzaam medium op de hoogte brengen. Bij het sluiten van contracten in het kader van elektronische rechtshandelingen wordt verwezen naar het Europees platform voor onlinegeschillenbeslechting overeenkomstig artikel 14, lid 1, van de ODR-verordening op https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

11. Paspoort, visum en gezondheidsvereisten

11.1 Ventura informeert de reiziger over algemene paspoort- en visumvereisten van het land van bestemming, inclusief bij benadering de deadlines voor het bemachtigen van een benodigd visum, alsook gezondheidskwesties alvorens het sluiten van het contract en over eender welke wijziging daaraan voor het vertrek.

11.2 De reiziger is verantwoordelijk voor het verkrijgen en het meenemen van de door de autoriteiten vereiste reisdocumenten, voor alle benodigde vaccinaties en het naleven van douaneregels en regels voor buitenlandse valuta. Alle nadelen door het niet naleven van deze regelgevingen, bijv. het betalen van annuleringskosten, zullen ten laste van de passagier zijn. Dit geldt niet indien Ventura geen informatie heeft gegeven, niet voldoende informatie heeft gegeven of incorrecte informatie heeft gegeven.

11.3 Ventura is niet aansprakelijk voor het tijdig verstrekken en ontvangen van benodigde visa door de respectieve diplomatieke vertegenwoordiger indien de reiziger aan Ventura heeft opgedragen om deze te regelen, tenzij Ventura haar eigen verplichtingen niet is nagekomen.

12. Informatie over de identiteit van opererende luchtvaartmaatschappijen

Indien vluchten rechtstreeks worden geboekt bij Ventura, verplicht de EU-regelgeving inzake het informeren van passagiers over de identiteit van de opererende luchtvaartmaatschappij Ventura de reiziger te informeren over de identiteit van de opererende luchtvaartmaatschappij(en) van alle transportdiensten die worden verstrekt binnen het kader van de geboekte reis op het moment van de boeking. Indien de opererende luchtvaartmaatschappij nog niet is bepaald op het moment van de boeking, is Ventura verplicht de reiziger te informeren over de luchtvaartmaatschappij of luchtvaartmaatschappijen die waarschijnlijk de vlucht of vluchten zal of zullen uitvoeren. Zodra Ventura weet welke luchtvaartmaatschappij de vlucht zal uitvoeren, moet Ventura de passagier daarvan op de hoogte brengen. Indien een andere luchtvaartmaatschappij de vlucht zal uitvoeren dan die, die aan de reiziger is meegedeeld, moet Ventura de reiziger daarvan op de hoogte brengen. Ventura moet onmiddellijk alle redelijke stappen ondernemen om te garanderen dat de reiziger zo snel mogelijk op de hoogte wordt gebracht van de wijziging.

De lijst met vliegtuigmaatschappijen voor wie het verboden is in de EU te opereren (zogenaamde "Black List") staat op de volgende website: https://transport.ec.europa.eu/transport-themes/eu-air-safety-list_en

13. Toestemming voor het gebruik van foto's en video's die tijdens de reis zijn gemaakt.

Door in te stemmen met het reiscontract stemt de reiziger ermee in dat tijdens de reis foto's of video's kunnen worden gemaakt waarop de reiziger te zien is. Deze foto's of video's kunnen gemaakt zijn door andere reizigers, de reisorganisator of vertegenwoordigers. De reiziger geeft de reisorganisator en partners toestemming om de foto's en video's te reproduceren voor marketingdoeleinden in verschillende media, zonder verdere verplichting of vergoeding aan de reiziger. Ventura TRAVEL wijst erop dat deze toestemming herroepbaar is.

14. Toepasbare wet, plaats van jurisdictie

14.1 De Duitse wet is van toepassing op de contractuele relatie tussen de reiziger en Ventura.

14.2 De reiziger kan Ventura enkel vervolgen in haar hoofdzetel. Ventura's vestigingsplaats is doorslaggevend voor gerechtelijke stappen tegen de reiziger. Voor gerechtelijke stappen tegenover reizigers die handelaars, publiek- of privaatrechtelijke rechtspersonen of personen zijn, wordt overeengekomen dat de plaats van jurisdictie de hoofdzetel van Ventura is, op voorwaarde dat deze algemene voorwaarden van toepassing zijn op het bedrijf van de reiziger omdat er geen kaderovereenkomst is voor de behandeling van zakenreizen. Hetzelfde geldt voor reizigers waarvan de domicilie of gebruikelijke woonplaats in een ander land is of waarvan de domicilie of gebruikelijke woonplaats onbekend is op het moment dat de vordering wordt ingediend.

14.3 De bovenstaande bepalingen zijn niet van toepassing,

a) indien en voor zover de bepalingen van internationale overeenkomsten die van toepassing zijn op het pakketreiscontract tussen de reiziger en Ventura en die niet contractueel kunnen worden vastgesteld anderszins in het voordeel van de reiziger uitvallen of

b) indien en voor zover dat niet-verplichte bepalingen die van toepassing zijn op het pakketreiscontract in de EU-lidstaat waartoe de reiziger behoort gunstiger zijn voor de reiziger dan de bovenstaande bepalingen of de overeenkomstige Duitse bepalingen.

Status: MEI 2024

Touroperator:

Ventura TRAVEL Ltd. Lausitzer Str. 31 10999 Berlin

Tel. +49 30 6167558-0 Directeur: André Kiwitz

Kennisgeving gegevensbescherming:

De door de reiziger verstrekte persoonsgegevens tijdens het boeken van de pakketreis worden elektronisch verwerkt en gebruikt door Ventura TRAVEL GmbH en haar dienstverleners (vervoerders, hotels, reisorganisaties, databaseproviders van inreisbepalingen en gezondheidsregelgevingen) en verwerkt en opgeslagen in het wereldwijd gebruikte AMADEUS/SABRE-boekingssysteem (GDS), in die mate dat dit nodig is voor het uitvoeren van het contract. Als gevolg van een wet inzake het screenen van terroristen in de VS, moeten luchtvaartmaatschappijen de vlucht- en boekingsgegevens van elke reiziger doorgeven aan de U.S. Transportation Security Administration (TSA) voordat hij of zij de Verenigde Staten binnenkomt. Zonder deze gegevens door te geven, is het niet mogelijk de VS binnen te komen. Dit geldt ook voor tussenstops en aansluitende vluchten. Deze gegevens moeten ook worden verstrekt voor vluchten naar andere landen die slechts een raakvlak hebben met het luchtruim van de VS.

De bepalingen van de privacywetgeving zijn van toepassing. De gedetailleerde informatie over gegevensbescherming, inclusief de rechten van reizigers, wordt bewaard op privacyverklaring, kunnen worden opgevraagd via de contactkanalen van Ventura TRAVEL GmbH of zullen beschikbaar worden gesteld op het moment dat de gegevens worden verzameld (reisaanvraag/reisboeking).

Contracten op afstand:

Ventura TRAVEL GmbH zou erop willen wijzen dat boekingen van pakketreizen die op afstand zijn gedaan (bv. per telefoon, per e-mail, via sociale media) niet kunnen worden ingetrokken in overeenstemming met §§ 312 para. 7, 312g para. 2 zin 1 nr. 9 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek). Er bestaat echter een recht op terugtrekking als het contract voor de pakketreis tussen Ventura TRAVEL GmbH en de reiziger, die een consument is, is uitgevoerd buiten het bedrijfsterrein, tenzij de mondelinge onderhandelingen waarop de uitvoering van het contract is gebaseerd zijn uitgevoerd op voorafgaand verzoek van de consument.

Reisverzekering: Ventura TRAVEL GmbH raadt over het algemeen aan een reisannulatieverzekering en buitenlandse ziektekostenverzekering aan te schaffen, inclusief dekking van repatriatiekosten in het geval van ziekte of ongeval.


2024 Africaventura , een merk van Ventura TRAVEL GmbH

Alle rechten voorbehouden

Emke

Jouw contactpersoon

Emke

Emke